Thursday, October 20, 2016

ב"ה

נביאי האמת וצדק

נביאי = 73 = גמ"ל = עג
= הנביאה = חכמה = יחוד היהודיה
= כח היהודיה = חיי היהודיה

האמת וצדק = 646 = אלהים = מהאם
= מדברת* = פוסקת = פה עתניאל
= לדורות

*מדברת: נקבה ביחיד בגוף ראשון

האמת והצדק = 651 = האלהים = נאם
= המדברת = הפסקת = כל אם
= פי עתניאל

נביאי האמת וצדק = 719 = ואבריך
= יודעים חוה = חוה שת

נכון, אחי ואחיותי היקרים מכל; קשה לשמוע את האמת והצדק ללא ריכוך. לפעמים דברי הנביאים הם כואבים לקרוא ואף קשים מנשוא.

אולם, עלינו לדעת כי מתוך הדברים הכי קשים של הנביאים, יש תמיד הקול של הנביאה – מלאת אהבה ורחמים והרצון להכי טוב עבורנו. עלינו להקשיב בעיון ולשמוע את קולה. נדע כי הבנו את דברי הנביאים כשאנחנו שומעים את קול שרה אמנו בתוכם.

בדיוק כמו כל אם: האלהים מדברת בקול עז ואומרת דברים קשים כאשר היא דואגת לנו ורוצה שנבין, לטובתנו, עד כמה חשוב לנו לקבל את דבריה ולציית. גם כאשר אמא מדברת בצעקות ואף מכאיבה לנו בדבריה הנוקבים – אנחנו יודעים שאין אוהבת אותנו יותר ממנה.

עלינו לשמוע את קול אלהינו, אמנו, בדברי הנביאים.