Friday, October 21, 2016

ב"ה

סכות  = עת החג

ההג = 16 = הוה = היא
= גם את העתיקה הקדושה
= 2014 = ביד = דוד אתם
= 1015 = 16 = העתיק הקדוש באהבה
= עלץ באהבה = בעל שם אחד

סכות = 486 = עתה חג = עת החג
= עת הוה = חג אבותינו

בסכות = 488 = פתח

האהל = 41 = אלי = לוי = מקץ
= 1040 = ספר מלכים

פתח האהל = 529 = גיל סכות = גיל עת הוה
= פתח קמץ = סכות בספר מלכים
= 1528 = 529 = פתח ספר מלכים = אשר יחוד
= אשר חיי = המלכים אבירים
= גוף נביאי האמת וצדק = נביאי אמת וצדק צדיקים
= אוהבי שרה = ידי שרה

דעו כי יש רק עת הוה אחת. היא המפגש עם הויה. כל הצדיקים מכל דור נפגשים עם הויה באותה עת - ההוה. המוצא את עת ההוה מוצא בדיוק עת ההוה שכל הצדיקים מוצאים. פה, בעת הוה, כל אוהבי הויה באמת נפגשים לעד ולנצחים ולעולמי עולמים.

פה, בהוה, כל אוהבי ה' ושומעים קול שרה אמנו רוקדים יד ביד עם המלכים.

רק שומרי מצוות שמיטה כדת וכדין, מוצאים את ההוה. רק הדואגים לעניים ולחלשים בזמנם מוזמנים להצטרף להוה האין-סופי.

החושבים שהם חכמים מה' וחותמים על שטרות "פרוזבול", רוקדים עם צמחים מתים ביד וישנים בבסטות – ובנוסף לגיחוכים, הם חושבים שהם מקיימים את מצוות חג סכות.