Monday, October 24, 2016

ב"ה

היינו כחלמים - תהלים קכ"ו

עוד שעורים מחג סכות ושמיני עצרת

מדובר בידיעה כי אנחנו, האדם, קימים בכל מצבי הבריאה: מדבר, חי, צומח ואף דומם.

היינו = 81 = יהי להויה = יהי כלו
=  אנכי = אני חוגג = חוגג כל חג
= 2079 = 81 =  כסא = טבע
= נהיה חג = חגגנו חג = חג סובב

כחלמים = 708 = הגן = האבן
 = מים כחל = חוגג חל דומם

חולם = חלום = 644 = הגולם

חולמים = 694 = חול מים = חול דומם
= צדם = כלם חלו

אנחנו = 115 = עליה = חזק = חג בארץ
= חג לעד = 1114 = 115 = אנו נח
= אנו כל השמות בספר בראשית = 2113
= 115 = אנו כל המקום בספר בראשית

אנחנו חולמים = 809 = גוף = גורם = גו רם
= אנחנו הגולמים  = אנחנו חול מים
= אנחנו חול דומם

אנחנו החולמים = 814 = אנחנו הגולמים
=  צדיקים = צוחקים = האדם צוחק
= צוחק עמך = הגוף = הגורם

עלינו להגיע לרמת שליטה עצמית המאפשרת לנו לרדת ולהעלות מרמות המדבר, חי, צומח ודומם כרצוננו.

לרדת = 634 = יהיה דם = לדם
= יהיה עץ החיים = 1633 = 634
= עלץ החיים  = עלץ לב אם
= גאלם = אל משה רבנו = פטר משה
= פטר גופי מדבר

להעלות = 541 = ישראל = מאשר