Tuesday, October 25, 2016

ב"ה

סכות = ובקץ עלום היום עלץ נצח

הצומח = 149 = קדמה = חוה צהלה
 = הוגה צהלה = הוגה סיני = עולם חדש צהלה
 = סיני עולם חדש = ישב עולם סיני = 1148
 = 149 = עלץ נצח

היום = 621 = הדורות = גם את התורה
=  כתר העתיק הקדוש = 1620
= 621 =  חוה שרה אמנו = שרה אמנו הוגה
=  שרה אמנו גוי = שרה אמנו עולם חדש
 = חג האדם = חג עמך = חגים

סכות = 486 = קבוץ עולם הצומח היום = 1485
= 486 = את פה = אתה ועד = חג ישעיהו עד
=  בית עד = בית מתגלם
=  קבוץ עולם עלץ נצח היום = 2484 = 486
=  ובקץ עלום היום עלץ נצח = 3483 = 486

האם ברור למה ומדוע עלינו לשמור מצוות שמיטה, כולל שמיטת חובות, כדת וכדין? חווית החגים היא אחרת לגמרי לשומרים מצוות ה'.