Thursday, October 27, 2016

ב"ה

זמן החלום

ילידי הארץ הכבושה הנקראת "אוסטרליה" בפי הכובשים, מדברים על "זמן החלום" או "עדן החלום". הבה נראה,  בע"ה ובאור החלופים, לְמה הם מתכוונים.

זמן = 747 = ספר אות = מקראות = להבין
= אמון = גופיך המעגל = גופיך נצח
= גופיך קמח = מהשבת = קול תורה
= און אבותיכם = 1746 = 747
= קרן שמות = עלץ שמתו = שמות העתיק הקדוש
= מקום העתיק הקדוש = מעולם העתיק הקדוש
= גיל קדם = גלי קדם = אלהים צוה = אלהים יצא

עדן = 774 = זמן שוכן = 1773 = 774
למדן = שבת כנסת ישראל = חסד שבת
= בת שבע = יוחנן = עץ החיים לפני
= דעת מכל דור = חכמות מכל דור
= נבא כאן

חלום = 644 = חולם =
ולחם = הגולם = הגו בחיים
= דוד בחיים = דם בלבו  = עץ החיים בלבו
= 1643 = 644 = מעץ החיים = יעלץ החיים
= העתיקה הקדושה החיים = לב אם העתיקה הקדושה
= חג החיים = אם גיל = אתר גדול

החלום = 649 = הוֹ = חוה בחיים = הוגה בחיים
= גוי בחיים = אחוד בחיים = אנחנו המקדש פה

זמן החלום = 1396 = 397 = עלץ הישועה

עדן החלום = 1423 = 424 = קדש הקדשים
= עדן חוה החיים = בת שבע חוה בחיים
= יוחנן גוי בחיים = יוחנן הוגה בחיים
= בת שבע הוגה בחיים = חזון בן = חזון שבת
= שבת כאן = נביא אמת וצדק העולם הבא
= עלום התשבי