Thursday, October 27, 2016

ב"ה

יוצא לפעל

המקובלים, שרחפו ב"ספירות", ניסו להבין את הענין 'יוצא לפעל', אך החמיצו את מטרתם. הם התקשו להבין כי הרצון יוצא לפעל בארץ, ולא מרחף מעל.

להבין = 747 = זמן = מקראות
 = הויה כאן = הקדושים כאן = 1746 = 747
=  עלץ כל בית ישראל שמי השמים כאן בארץ עמך
= 5742 = 747 = לב בקדום = לב הקים
 = כל בית ישראל יחד כאן = מקום עתיק הקדוש

יוצא = 107 = הארץ = 1106 = 107

נסע = 180 = פעל = ענני = מסעי

לפעל = 210 = דור = חבר = עצמי
=  נולד עמי = הוה עד עמי = אליהו הנביא הוה עד
 = קול מתגלם = 1209 = 210 = חזקיהו מתגלם
=  הגלם לישראל = לנסע

יוצא לפעל = 317 = חדשה = החדש
=  ישבה = מגלם ארץ ישראל = 2315
 = 317 = טוב מכל דור = יצר טוב

יוצאת = 507 = זך = ראשו = אשרו
=  מלכות העתיקה הקדושה = 1506 = 507

יוצאת לפעל = 717 = זי"ן = הבין = התשבי
 = בשבת אחד

הברית = 617 = יום עלץ = 1616 = 617
=  קרן דורות = התורה שם המלכה
=  קיום עולם צדק = יום העתיק הקדוש
=  דורות העתיק הקדוש
= אתה עצמי העתיק הקדוש
= ממוש כל מסעי העתיק הקדוש

הברית החדשה יוצאת לפעל = 1656 = 657
= אם הוה היה יהיה = גלגל אתר

היום הגדול = 669 = אם כל חי = אם כל בהוה
= האלהים בהוה = האלהים חי
= המדברת בהוה = הפוסקת בהוה
= ראיתי גדולה = ראיתי הגדול

לנסע בארץ = 1313 = 314 = בקרבי
 = שדי

התורה יוצאת לפעל = 1333 = 334 = שלד
=  יום יוצאת לפעל = דורות יוצאת לפעל

היום הגדול הוא אותו יום אנחנו מבינים וחווים כי אנחנו חיים כל יום, בכל זמן, בכל דור, במכל מקום. באותו יום התורה יוצאת לפעל ממש.

לזאת מתכוון ישעיהו הנביא.