Thursday, October 20, 2016

ב"ה

להעלות את הטבע
 

להעלות = 541 = ישראל = עין ימין
= 1540 = 541 = עצרת עד עולם
= עצם עד עולם = דמיון עד עולם
= אמך = הולך = חג לך

את = 401 = ישעיהו = כל הצדיקים שהלכו לפני
= 1400 = 401 = גוף שני נשיא כל הצדיקים
= 2399 = 401 = גוף נשי כל שיא כל הצדיקים
= גופי שב

טבע = 81 = פ"א = אנכי = ימלא = מולה
= מהול = מוהל = מלוה = כונה* = הויה הכל
= הויה כלה = כסא = קבוץ כנסת ישראל
= 1080 = 81

המילה "כוונה" מאויתת ומנֻקדת כך: כַּוָּנָה

הטבע = 86 = לנו = כולל = מועצת החכמות
= 1085 = מעצות החכמות = פה העתיק הקדוש
= הנה הויה = הויה עולם גשמי
= הויה עולם שמחה

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
= מוליד בארץ = מול דוד בארץ
= הוה עד בארץ = חק* הטבע
= חק* מועצת החכמות

*אפשר לנקד את העצורים חק גם חֹק וגם חֵק.

חקי הטבע = 204 = דר = רד = צדיק
= צוחק = צחוק

צדיקים = 814  = הגוף = האדם חקי הטבע
= כתר חק מועצת החכמות = 1813 = 814
= דרים = ברבים

להעלות את הטבע = 1028 = 29 = בתוכם
= ידיה = בת הויה צודקת = בתי יד שרה אמנו
= עלץ יחוד = כח העתיק הקדוש

מחשבות = 756 = נו"ן = כל עולם = עולמים
= כלם עלו = כלנו כלם = נקום

המחשבות שלנו קובעות את ביטוי הטבע בבריאה. כאשר יהודי מתכוון לטובת כל הבריאה, הוא מעלה את ביטוי חקי הטבע.

מאד חשוב להתבונן במעשי צדיקים ולהדבק בדרכיהם – כך תמיד נלך בקו ישר.

קו ישר = 616 = דבק ישר = שיר דבק = התורה
= יום = עצמותי = דורות = דבר קדוש = ראה קדשו
= ראה שמי השמים בארץ = 2614 = יד שרה אמנו

עלינו להדבק בצדיקים האמתיים – הנביאים – ולא ברבנים שהיו שרויים בבבל  (בבלבול) כי הם סרבו לשמוע את בת הקול והוליכו את העם שולל לגלות ולא ידעו איך להדריך אותם בחזרה לארץ ישראל או איך להעלות את חקי הטבע אחרי שהם נפלו וכבר לא הבינו את התורה נכונה.