Monday, October 24, 2016

ב"ה

שעורים מחג סכות ומשמיני עצרת

שמיני = 410 = ת"י = ית* = קדוש
=  שמי השמים בארץ = 2408 = 410
=  דרור = העלה מכל דור

*ית: הסופית בנקבה

עצרת = 760 = עצם = ימין = דמיון

שמיני עצרת = 171 = עליונה = דמיון קדוש
=  1170 = 171 = עצם קדוש = עצרת שמי השמים בארץ
= 3168 = 171 = כל אבק חי = כל אבק בהוה
= כל צבאי בהוה = כל צבאי חי

צמחים הם ענין מרכזי בחגים. הבה נראה מהם צמחים.

צמח = 138 = חקל = חלק

צמחים = 748 = שמחת

צומח = 144 = קמ"ד = דלקי = דליק
=  צו מח = צו יובל = אבותיכם בארץ
=  2142 = 144  = לבי ארץ = 1143 = 144

קדמון = 850 = עולם צומח = מרים
=  תמתי = שתי עיני = הקהל קים
= הקהל קדום = כל נשמתי

אדם קדמון = 1455 = 456 = ימות
=  אדם עולם צומח

עלינו, האדם, לדעת כי אנחנו קימים ברמות של מדבר, חי, צומח ודומם. הכל תלוי ברמת המודעות שלנו. על האדם לדעת כי אנחנו כל הבריאה, וכאשר אנחנו ברמה של מדבר - ומסוגלים לבטא תפילות ולכוון את מחשבותינו – עלינו להתפלל כי נחולל את כל עולמות החי, הצומח והדומם בביטוי הכי גבוה, טהור, יפה ותומך.