Wednesday, October 19, 2016

ב"ה

אנא ה' הושיע נא

צופה אני על "הדתיים" מתהוללים בשמחה מזויפת ומעושה עם כמה צמחים מתים ביד, מהם עושים פ'טיש, ושוהים בבסטות בזמן של חג הסכות וחושבים שהם עושים את המצות. והלב נשבר.

התורה, רבותי, היא ספר החיים - לא ספר חוקים מסולפים וטקסים מוזרים.

לו שמרתם את מצוות השמיטה כדת וכדין, עיניכם היו פקוחות, והייתם רואים את הכתוב בתורה נכונה ולבבותיכם היו מבינים.

עד מתי, רבון העולמים? עד מתי?

אָנָּא יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה נָּא אָנָּא יְהוָה הַצְלִיחָה נָּא.