Monday, October 10, 2016

ב"ה


צום קל ביום הכפורים

כל חמר עשוי מגלי קול. גלי קול וגלי אור הם הינו הך - רוח חכמה.

החמרים [= הרחמים] הכי טהורים וגבוהים עשויים מגלי קול צחוקי הצדיקים.

רוח חכמה = 287 = פזר = רופא = אור לכל = תקון לכל
= 1286 = 287 = תקון ועד

קול = 136 = עלץ קהל = 1135 = 136 = קהל העתיק הקדוש
 = כל מועצת החכמות

כל קול = 186 = פועל

לשמע קול צחוק = 780 = לשמע קול צדיק = עין
=  עשית

זאת עשית מצות

המצות  = 541 = מצאתי = ישראל

אנחנו, ישראל, המצות ממש. כאשר אנחנו יודעים זאת, הרי מצאנו את עצמנו ואת ארץ ישראל.

זאת עשית מצוות

צדיק = 204 = צחוק = צוחק = כל קדמי

צוחקת = 604 = דם = עץ החיים

צוחקות = 610 = האדם = עמך = דרות
= צוחק אתה = אתה צחוק = אתה צדיק

צדיקים = 814 = צוחקים = הגוף = ציון באה

קול צחוק = 340 = קול צדיק = ספר
=  שלי = שלדו

התורה = 616 = יום = דורות
=  עצמותי = שמות כל הצדיקים
= 1615 = 616 = צוחקים כל השמות
= נשמות הצדיקים = נשמות הצוחקים

ספר התורה = 956 = קול צחוק צוחקים כל השמות
= 1955 = 956 = גוף ירושלים = להיות שרה
=  קול צחוק עצמותי = מועצת קולי צחוק
 = עצמתו קולי צדיק = עצמתו קולי צחוק

כל אברי הגוף שלנו עשויים מצחוקי אמהותינו ואבותינו הצדיקים צוחקים. המצוה ביום הכפורים היא לשמוע את הצחוקים ההם בגופינו.

צום קל = 826 = קול רעיתי = קול הכהנים
=  רעיתי כל מועצת החכמות
= 1825 = 826

הבה נשתדל לשמוע את צחוקיהן של מועצת החכמות, היא כל אמהותינו הצדיקות, במו גופינו ובבשרנו ביום הכפורים כי צחוקיהן מטהרים את כל העולם מכל חטא.