Saturday, October 15, 2016

ב"ה

אצילות גלויה –
כל בצדיקים מכל דור חוזרים בחג סכות

צדיקים = 814 = הגוף = הנשמות בחג
= האדם צוחק = צוחק עמך

הצדיקים = 819 = הנשמות בהוה
= חי הנשמות = הצוחק עמך = האדם הצוחק

כל הצדיקים = 869 = הנה גוף
= פדיון אבינו

כל הצדיקים מכל דור = 1169 = 170
= לפני = גוף שני = גוף נשי

חוזרים = 831 = אלף = הצדיקים בי
= הזה הגוף = ההוא הגוף = זהה גוף

חג = 11 = וה = א"י = בקבוץ = 1010 = 11
= שין = העתיקה הקדושה

בחג = 13 = אחד = אהבה
= הוא העתיק הקדוש = 1012 = 13
= העתיק הקדוש בי = העתיק הקדושה בטא
= את תורה

יום = 616 = התורה  = דורות

חי = 18 = בהוה = והוא
= וזה = האהבה = האחד
= את התורה = 1017 = 18
= את יום = את עצמותי = את דורות
= הזה עלץ = זהה עתיקה הקדוש

יום אחד = 629 = גויים = חוה האדם
= חוה עמך = עולם חדש עמך = 1628
= 629 = עלץ חיים = קרן חיים

סכות = 486 = מולדתו = עתוי = סדרי האור
= רזיה תחית המת = 1485 = 486
= את פה = פה ישעיהו
= האור כל הצדיקים מכל דור בארץ
= 2484 = 486
= עם ישראל כל הצדיקים מכל דור בארץ
= 3483 = 483
= ידע בת = חסד האבות
= האבות כנסת ישראל
= כנסת ישראל אוהבת

עתוי חוזרים = 1317 = 318 = יושב
= שובי = חירק = חדוש = הוא שמי השמים
= שמי השמים בי

כל הצדיקים מכל דור חוזרים = 2000 = ב
= אתם = 1001 = 2 = הרצון

כל הצדיקים חוזרים מכל דור בחג = 2013
= 15 = י-ה = באהבה

כל הצדיקים חוזרים מכל דור בחג סכות = 2499
= 501 = אשר = ראש = אך = את המלכה
= את מיכל

אצילות = 537 = לב שרה = הלב שר
=לשון שר = 1536 = 537 = ליצר עולם שר
= נולדתי ליצר עולם

אצילות גלויה = 1590 = 591 = אשר נולד
= אשר מוליד = אשר דוד מולי = הפרוש
= אפשרי = מועצת החכמות שרה

הגאלה = 44 = לבבי = יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= נפגשים

כל הצדיקים נפגשים = 1912 = 913
= כל הצדיקים הגאלה = זאת שרה
= שרה אוהבת =  בראשית

קבצתי = 602 = בם = בתר = שרה אמנו

אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = בהר = סוד עלץ וצהלה
= כל ירושלים = כל נקבה
= הנה ירושלם = ירושלם עולם שמחה
= 2205 = 207 = ירושלים עולם גשמי
= תקון

האור = 212 = התקון = 1211 = 212
= הרבה = ברי = עם ישראל

את = 401 = ישעיהו

קבצתי את = 1003 = את שרה אמנו
= 4 = ד = שאר בשר = אשר בשר = אקבץ

קבצתי את האור = 1215 = 216 = דברי
= קבוץ אור = ארץ אהרן סוד עלץ וצהלה
= 3213 = 216 = קבצתי את עם ישראל
= 2214 = 216 = שרה אמנו את עם ישראל

קבצתי את האור מכל דור = 1515 = 516
= יורש

קבצתי את האור מכל דור בחיים = 2145
= 147 = ירושלם = 1146 = 147
= שרה אמנו את עם ישראל מכל דור בחיים
= 3144 = 147 = צבאי יוד הא וו הא
= אבק יו"ד ה"א ו"ו ה"א

ירושלם בחג הסכות = 1650 = 651
= נאם = כל אם = האלהים

נפגש = 433 = תגל = משפחה
= עלץ תבל = 1432 = 433
= את לב = בת אל = נבא ממש
= השוכן את = לב ישעיהו = משיח עד תם
= דע עלץ משיח

וינפש = 446 = מות = האמת
= נפגש בחג = משחה בחג = תגל בחג
= תבל דוד = תבל הגו = עלץ משיח בחג עד
= בת תורה משיח מתגלם = 2444 = 446

שבת וינפש = 1148 = 149 = קדמה
= בירושלם = נפגש בחג שבת

בכל = 52 = אליהו = הויה הויה = מזה
= הוא אבותיכם = 1051 = 52
= הוא כתר אבותי = את לבם חי
= את לבם בהוה = ישעיהו לבם בהוה
= ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52
= אמוץ בארץ
= הויה כל בית ישראל יחד
= הקדושים כל בית ישראל יחד

נפגש בכל שבת וחג = 1204 = 205
= ארד = הר = חג צדק
= צדק העתיקה הקדושה

הר סיני = 335 = שלה = דוד החושב
= נפגש בכל שבת וחג אנכי אל חי
= אנכי אל חי חג צדק
= קול הצדק = צחוק אצלי

ספר = 340 = קול צחוק = קול צדיק
= שלי = שלדו = חקר לב = אנחנו הקהל פה

אצילות צדיק = 741 = אצילות צחוק
= צחוק לב שרה = אמן = את שלי
= נקדה מבחינה בצד שמאל
= נקדה מבחינה בצד ימין האדם = 1740
= 741 = נקדה מבחינה בצד ימים עמך

אצילות כל הצדיקים = 1406 = 407
= אות = אתו = את העלץ = אתה עלץ