Saturday, October 22, 2016

ב"ה

סכות  = האדם הקדמון חוגג

סכות = 486 = האדם הקדמון חוגג
= 1485 = 486 = האדם הקדמון חזה

אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
=  אם אשר בשר = הצודקת = עלץ עץ החיים
 = קרן עץ החיים = 2603 = 605 = משה רבנו אתם
 = עץ החיים העתיק הקדוש = עץ העתיק הקדוש לב אם

האדם = 610 = ים = נסך = כל ימיך = דרות = צוחקות
=  עמך = רבבות

קדמון = 850 = מרים = מרום כל בית ישראל
= 1849 = 850 = תולדות כל בית ישראל
=  שתי עיני = הקהל קים = הקהל קדום
 = מקום לעד = מקום בארץ = כל נשמתי
=  נשמתי אדמה = כל שרש